Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „XX Zlotu Buldogów Francuskich ” zwanego dalej „Zlotem”, jest:
Komitet Społeczny Zlot Buldogów Warszawa
www.zlotbuldogow.pl
z siedzibą w Warszawie
Organizator informuje o Zlocie korzystając ze strony wydarzenia „XX zlot buldogów francuskich” i „Zloty buldogów” na portalu facebook.com. (dalej „Serwis Facebook”) oraz na stronie zlotbuldogow.pl
2. Zlot odbędzie się 2 września 2018 r. o godzinie 12:00 na Fortach Bema w Warszawie.
3. Zlot jest imprezą o charakterze charytatywnym.
4. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Zlotu.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Zlotu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która przejdzie ze swoim psem rasy buldog francuski lub w typie rasy na teren Zlotu. Dozwolone jest przybycie również z psami innej rasy, bez względu na wielkość.
2. Biorąc udział w Zlocie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Zlotu określone w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin nie zwalnia Uczestników z odpowiedzialności za przestrzeganie regulaminu Fortów Bema w Warszawie oraz innych przepisów prawa polskiego regulujących korzystanie z miejsc publicznych oraz imprez plenerowo-rekreacyjnych.
4. Uczestnik Zlotu bierze pełną odpowiedzialność za każdego posiadanego pod opieką psa, szkody, które pies może wyrządzić na osobie, zwierzętach lub mieniu oraz zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu wodę oraz inne akcesoria niezbędne do zapewnienia psom oraz pozostałym uczestnikom Zlotu bezpieczeństwa. Właściciel psa uczestniczącego w zlocie jest zobligowany do zachowania czystości.
5. Udział w Zlocie jest dobrowolny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za łamanie przez Uczestnika prawa oraz wymienionych w §2 p. 3 i 4 regulaminów.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę nad uczestniczącymi w Zlocie zwierzętami. Właściciel bierze pełną odpowiedzialność za udział swojego psa w Zlocie, za jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo pozostałych uczestników w odniesieniu do psa będącego pod opieką Uczestnika.
7. Każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w Konkursach, które odbędą się podczas trwania Imprezy. Udział w nich nie jest obowiązkowy.


§ 3. ZASADY ZLOTU
1. W rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.
2. Zgłoszenie do udziału w Zlocie następuje poprzez pojawienie się na Fortach Bema o godzinie 12:00.
3. Podczas trwania imprezy zabroniona jest sprzedaż szczeniąt.
3. Uczestnik udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku na potrzeby Zlotu Buldogów.
4. Całkowity dochód ze Zlotu przekazany zostanie Fundacji Załoga Bulldoga.
5. Organizatorzy nie wyrażają zgody na zbiórkę pieniędzy przez wolontariuszy innych organizacji i stowarzyszeń. Wyjątek stanowi Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami


§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Zlotu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Zlotu.